Privacy verklaring

YUSO BV met ondernemingsnummer BE 0848.296.771 ziet toe op de naleving van de geldende regelgeving omtrent de Algemene Verordening van Gegevensbescherming en bestaande nationale wetgeving over dit onderwerp.

We geven u een overzicht van welke gegevens wij bewaren en wat uw concrete rechten op dit vlak inhouden. Aanvullende informatie over dit onderwerp is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via onderstaande contactinfo.

YUSO BV heeft jouw persoonsgegevens nodig, voor het verstrekken van onze diensten en/of levering en/of verwerking van onze producten. Deze gegevens kunnen door jou aan ons bezorgd worden via diverse kanalen zoals website, e-mail, briefwisseling, telefoongesprekken, …

Gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van jou als natuurlijk persoon, die ons bereiken via een ander kanaal of kanalen dan diegene die door jezelf worden gebruikt en/of gegevens die ons via een derde partij worden verstrekt, zullen niet door ons worden bewaard, tenzij na jouw toestemming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als YUSO BV zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Zuiderlaan 11 bus 31, 8790 Waregem, Belgium
+32 56 960 124
info@yuso.be

 

WAAROM VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Jouw persoonsgegevens worden door YUSO BV bijgehouden en verwerkt voor diverse doeleinden voor zover deze relevant zijn met het verlenen van onze diensten en/of de levering en opvolging van onze producten. Dit kan gaan uit zowel onze hoedanigheid van leverancier, klant of werkgever. Jouw gegevens worden bv gebruikt voor, – doch niet beperkt tot:

 • Omdat je een beroep zou kunnen doen op ons als klant en/of leverancier.
 • Omdat wij jouw gegevens nodig hebben voor het betalen van lonen, facturen, e.d.
 • Om te kunnen deelnemen aan door ons georganiseerde activiteiten.
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Je op de hoogte te houden van onze producten en diensten.

Voor bovenstaande – docht niet beperkt tot opgesomde – doeleinden kunnen volgende persoonsgegevens worden bijgehouden:

Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting).
 • Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …).
 • Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is bv. gerechtelijke instanties of politiediensten.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

We gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische service die ons helpt om de ervaring van onze gebruikers beter te begrijpen (bijv. Hoeveel tijd ze besteden aan welke pagina’s, welke links ze kiezen klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service te bouwen en te onderhouden met gebruikersfeedback. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten. Dit omvat een IP-adres van het apparaat (verwerkt tijdens uw sessie en opgeslagen in een geanonimiseerde vorm), schermgrootte van het apparaat, apparaattype (unieke apparaat-ID’s), browserinformatie, geografische locatie (alleen land) en de voorkeurstaal die wordt gebruikt om onze website weer te geven. Hotjar slaat deze informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel Het is Hotjar contractueel verboden om de gegevens die namens ons worden verzameld te verkopen.

 

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

BEWAARTERMIJN

YUSO BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. In ieder geval worden gegevens na het laatste gebruik niet langer dan 10 jaar bewaard, zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens YUSO BV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

JE RECHTEN OMTRENT JOUW GEGEVENS

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van jou ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (Je kan ons ook contacteren. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jou adequaat te identificeren.)

Om jouw identiteit te controleren vragen wij jou om een kopie van jouw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kan  je bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij.

Wij kunnen je vragen om jezelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt ten eerste een recht op inzage in jouw gegevens. Dit wil zeggen dat je aan YUSO BV kan vragen:

 • Of wij al dan niet gegevens van jou verwerken.
 • Voor welke doelen wij jouw gegevens verwerken.
 • Welke categorieën persoonsgegevens wij van jou verwerken.
 • Welke andere partijen jouw gegevens van ons ontvangen.
 • Hoelang er verwacht wordt dat deze gegevens worden opgeslagen.
 • Wat jouw rechten zijn en hoe deze kan uitoefenen en hoe je een klacht kan indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.
 • Van wie wij de gegevens hebben ontvangen

 

Als je na de inzage vaststelt dat jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heb je het recht de aanvulling of verbetering van onvolledige of onjuiste gegevens te vragen.

 

JOUW GEGEVENS WISSEN

Je mag vragen YUSO BV op elk moment vragen om jouw gegevens te wissen indien:

 • Deze niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze werden verstrekt.
 • De verwerking uitsluitend op jouw toestemming berust en je beslist om deze toestemming in te trekken.
 • Je bezwaar maakte tegen de manier waarop wij jouw gegevens verwerken.
 • Je vaststelt dat de persoonsgegevens onrechtmatig worden verwerkt en/of werden verkregen.

 

Je hebt steeds het recht om een voorziening in rechte in te stellen of een klacht neer te leggen bij:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel: +32 2 274 48 00
E-mail: commission@privacycommission.be

 

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

WIJZIGING PRIVACY STATEMENT

YUSO BV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 31 mei 2018

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van jouw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat jou toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van jouw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van jouw internetbrowser.

 

 

GEGEVENS ACHTERLATEN VIA ANALOGE FICHES

Wanneer je jouw gegevens achterlaat op een fysieke Yuso fiche met als titel “Aanvraagformulier informatie” of “Contactformulier” worden jouw gegevens enkel gebruikt voor de door jou aangegeven motieven. We contacteren jou enkel via de gewenste kanalen en over de gewenste vragen. Je kan jouw achtergelaten gegevens op eender welk moment aanpassen door te mailen naar info@yuso.be.