Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.yuso.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Yuso BV, Zuiderlaan 11 bus 31, B-8790 Waregem, BTW BE 0848.296.771 – RPR Kortrijk.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Yuso of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Yuso de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Niet-toegestaan gebruik van de website

U verbindt zich er onder meer toe :

  • De informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Telenet te vragen, behalve als daarom verzocht werd door de ontvanger

Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van Yuso of derden, verbindt u zich ertoe Yuso of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van Yuso of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

Persoonsgegevens

Yuso verzamelt geen persoonsgegevens tenzij die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Yuso de toestemming om zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Yuso BV met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Yuso contractueel verbonden ondernemingen. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U hebt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Yuso.

Uw elektronische contactgegevens kunnen door Yuso BV worden gebruikt voor direct e-mail marketing als u hiermee voorafgaandelijk hebt ingestemd. Evenwel is uw voorafgaande instemming niet vereist wanneer Yuso BV elektronische contactgegevens die werden verkregen bij de levering van bepaalde producten of diensten gebruikt voor direct e-mailmarketing van eigen gelijkaardige producten of diensten. U hebt recht op inzage en eventuele correctie van uw elektronische contactgegevens. U hebt eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw elektronische contactgegevens voor direct e-mail marketing-doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten tot Yuso.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Yuso kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Telenet-website gekomen bent of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de website kunnen automatisch zogenaamde cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de website beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.

Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangenvooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Als u tijdens een bepaald bezoek aan de website instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de website.

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (‘informatie’) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Yuso staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Yuso is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, als die, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website, zouden voorkomen en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Yuso behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de website op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. Yuso heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Telenet houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s

Adviezen via de website

Als er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Yuso hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden. U dient altijd een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Links naar de Yuso-website

Het aanleggen van hyperlinks naar de website yuso.be is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de homepage van de website leiden. Deep-linking is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yuso BV. Het gebruik van deze website in websites of elementen van websites van derden (bv. door in-line linking, framing of op enige andere manier) is eveneens verboden.

Paswoorden en beveiligde delen van de site

U hebt een paswoord nodig om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de website (bv. om uw injectie op te volgen). De betreding van deze delen zonder paswoord is strikt verboden. Als u dergelijk paswoord hebt ontvangen, dient dit paswoord vertrouwelijk en geheim te worden gehouden. U dient Yuso onmiddellijk in te lichten als één van uw paswoorden ter kennis komt van anderen dan uzelf of als u dergelijk paswoord hebt ontvangen van een partij verschillend van Yuso.

Elk gebruik dat wordt gemaakt van onze diensten na geldige identificatie met uw paswoord zal worden geacht door u te zijn verricht. Als Yuso reden heeft om te geloven dat de veiligheid van de website in gevaar is, kan Yuso uw toegang tot de beveiligde delen van de site stopzetten (onverminderd al haar overige rechten en verhalen).

Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website met uitzondering van de Belgische doorverwijzingsregels uit het Belgisch internationaal privaatrecht. Ingeval van betwistingen zijn alleen de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.